ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของ นางสาวศุภศจี เตชะดี 554144088 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์

  เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอันนี้

1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้

2.อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้

3.อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

4.บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน

5.บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้

6.วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้

7.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้

8.ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

9.ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้

10.ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

11.ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

12.ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมายความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ

หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-Book)

หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


รูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน

          ·วิธีสอน : เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
          ·เนื้อหาบทเรียน : เนื้อหาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
          · เครื่องมือกำกับการเรียนรู้ : ความซื่อสัตย์(integrity)กิจกรรมการเรียนการสอน

1.รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(blended learning)ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%

2.เทคนิควิธีสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
          - การซักถาม
          - การอภิปราย
          - การทำแบบฝึกหัด
          - การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง
          - ความมีเหตุผล
          - ความพอประมาณ
          - ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
          - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
          - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปันลักษณะที่พึงประสงค์

      ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น 

          - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
          - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
          - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
          - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
          - มีความคิดสร้างสรรค์
          - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
          - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้

     1. ห้องสมุด
     2. อินเตอร์เน็ต
    3. เอกสารประกอบการสอน
    4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
    5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
    6. ชุมชนท้องถิ่นความซื่อสัตย์ (integriry)

          เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กรการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้


ระดับความซื่อสัตย์

     1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมากให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิดหลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ

     2. ระดับตำกว่ามาตรฐานดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้งตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็นไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง

3. ระดับมาตรฐานที่กำหนดรับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผยดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ

4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้นให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง

5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงานนำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อใกรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด


ประโชยน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

     1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
     2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
     3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
     4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
     5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
     6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
     7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
     8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
     9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
    10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
    11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
    12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้

14 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล็อกสวยคะ เนื้อหาและวีดีโอครบถ้วนสมบูรณ์ดีคะ แต่ตัวหนังสือเล็กไปนะคะน่าจะปรัขขนาดขึ้นอีกนิดนะคะ โดยรวมสวยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ แล้วจะปรับปรุงนะค่ะ ^^

   ลบ
 2. บล๊อกสวยดีนะคะ แต่เขียวเยอะไปน่อยแต่รวมๆแล้วก็ดูดีนะคะ แต่ตัวหนังสือเล็กไปนิด

  ตอบลบ
 3. บล๊อกสวยดีนะ แต่ว่าสีเขียวทึบไปหน่อย ส่วนเนื้อหาตัวหนังสือมีแต่สีขาวเลยทำให้ไม่ค่อยมีสีสัน แล้วก็น่าจะทำลิงค์ด้านข้างลงมาให้พอดีกับเนื้อหา

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกออกแบบได้สวย ตัวหนังสือเด่ด ชัดเจน ส่วนของเนื้อหาเล็กไปนิด ด้านข้าง ควรจะมีวิดิโอ ลิ้งรูปภาพ ให้เยอะกว่านี้ จะทำให้สมดุล น่าสนใจน้ะ ^^

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกสวยดีจ๊ะ ส่วนของเนื้อหา คนปรับสีสันให้น่าสนใจกว่านี้ และขนาดใหญ่กว่านี้นะค่ะ โดยรวมแล้วดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 6. เริ่มจากหัวของบล็อกมีการออกแบบได้ดี ส่วนในเรื่องของเนื้อหา เราว่าตัวอักษรเล็กเกินไป น่าจะตัวใหญ่กว่านี้ จะได้ดูน่าอ่าน ส่วนองค์ประกอบซ้ายขวา เหมาะสม มีทั้ง VDO และรูปภาพประกอบ ดูแล้ว เพลิดเพลิน ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ
 7. บล็อกออกแบบได้สวยแนวเรียบงาย สบายตา แปลกดี ตัวหนังสือกำลังพอดี น่าอ่าน น่าจะมีสัสันในตัวหนังสือมากว่านี้หัวบล็อกเข้ากับพื้นหลังดีมาก มีความเรียบง่ายในตัว มีการเว้นช่องว่างให้พักสายตาเป็นช่วงๆ มีวีดีโอ และเนื้อหาที่น่าชม และฟังมาก โดยรวมแล้วสวยมากน่าอ่านและศึกษา

  ตอบลบ
 8. บล๊อกสวยดี ออกแบบได้สบายตา สีสันดูแล้วไม่ลายตา ดูเรียบง่าย เนื้อหาครอบ ตัวหนังสือกำลังพอดี โอเคทุกอบ่าง มีวิดีโอ รูปภาพประกอบเข้ากับเนื้อหา ดึงดูดความสนใจได้ดี

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่ะ คุณกิ๊ก เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะค่ะ หัวบล็อกของเธอสวยมาก สีสันสดใส ตัวหนังสือชัดเจน
  ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือตัวเล็กจนเกินไป เนื้อหาติดกันจนเกินไป สีของตัวหนังสื่อบางที่ดูแสบตา ส่วนของพื้นหลังดูสบายตา ส่วนของด้านข้าง มีวีดีโอประกอบเนื้อหาดีมาก

  ตอบลบ
 10. ตกแต่งออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้า ใช้สีพื้นหลังสวยมากสร้างสรรค์แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไปสีของตัวหนังสือสวยงามดี ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น โดยรวมๆแล้วดีมาก

  ตอบลบ
 11. เริ่มจากหัวบล็อกเลยแล้วกันนะค่ะหัวบล็อกสวยดีดูแล้วสบายตาตกแต่งได้สวยงามมากจัดวางได้เป็นอย่างดี
  เนื้อหาครบถ้วนมีการตกแต่งด้วยสีที่สวยงามและตัวขั้นข้อความที่สบายตาจัดวางเนื้อหาได้สวยมีการเว้นวรรคได้ถูกต้องมีวีดีโอให้ดูเพิ่มเติมด้วยจัดวางตามลำดับได้เหมาะสมและเมืื่อเปิดเข้าไปดูแล้วทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเยอะมากแต่พื้นหลังน่าจะเป็นพื้นที่เรีบยกว่านี้เพราะดูแล้วลายตานอกนั้นสมบูรณ์มากค่ะ

  ตอบลบ
 12. สวัสดีจ้า กิ๊ก เริ่มจากหัวบล็อกเลยกันนะ หัวบล๊อกสวยมากนะ เนื้อหาก็มีครบสมบูรณ์ดีจ้า ทั้งสีสัน ตัวหนังสือ รูปภาพ ดูแล้วสวยสบายตา ดูแล้วไม่น่าเบื่อ สว่นเนื้อหาก็กระชับ ตัวหนังสือสีสันสวยสบายตา มีวีดิโอที่เกี่ยวกับความพอเพียง คาวมซื่อสัตย์ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยรวมแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ
 13. สวัสดีจ้า กิ๊กหัวบล็อกออกแบบได้สวยมากเลยคะดูแล้วน่าสนใจมาก ส่วนเนื้อหาครบถ้วนดีคะตัวหนังสือน่าจะเปลี่ยนสีให้มีความหลากหลายหน่อยนะเวลาอ่านแล้วจะได้ไม่น่าเบื่อ องค์ประกอบทั้งสองข้างจัดได้เท่ากันดีมากคะมีคลิปวิดีโอที่สอดคล้องกับเนื้อหา แต่ถ้าเพิ่มเนื้อหาและข้อมูลที่หลากหลายก็จะเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นคะ โดยรวมทำดีแล้วคะและขอให้กิ๊กรักษาคุณภาพของงานที่ดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะ

  ตอบลบ